Stanovy a přihláška

Přihláška ke stažení

Čl. 1
Název, forma a sídlo

Občanské sdružení „Brdy nad zlato“ (dále jen „sdružení“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Má sídlo ve Vacíkově č.p. 65,
262 42 Rožmitál pod Třemšínem.

Čl. 2
Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, v němž se sdružili zastánci ochrany přírody a krajiny k aktivní činnosti na jejich ochranu, k popularizaci tohoto cíle a
k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany životního prostředí.

Čl. 3
Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení jsou:
a) ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním sdružení,
b) vyhledávat, aktivizovat a podporovat v České republice i v jednotlivých regionech síly k naplňování tohoto cíle
c) poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti ochrany životního prostředí.

Čl. 4
Formy činnosti sdružení

Hlavní formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, zejména:
a) praktická činnost ve spolupráci s orgány životního prostředí a jinými subjekty
b) organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení
c) pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře)
d) účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny

Čl. 5
Členství ve sdružení

1. Členem sdružení se může stát fyzická osoba starší 15 let. Členem sdružení může být i právnická osoba, jež vyvíjí činnost v souladu s cíli sdružení a jejíž písemná přihláška a případně další písemná dohoda mezi ní a společností je schválena výborem sdružení.
2. Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas výboru.
3. Členství vzniká dnem, kdy výbor sdružení rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. V případě právnické osoby musí obsahovat název a identifikační číslo.
4. Výbor sdružení o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
5. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.
6. Člen sdružení má právo zejména:
a) účastnit se veškeré činnosti sdružení, volit výbor a další orgány sdružení a být volen do těchto orgánů
b) posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti sdružení
c) předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti sdružení
7. Člen sdružení je povinen zejména:
a) dodržovat stanovy
b) hájit zájmy ochrany přírody a životního prostředí
c) platit členské příspěvky
d) sdělovat výboru sdružení změny údajů uvedených v přihlášce

Čl. 6
Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále nezaplacením členských příspěvků spolku na daný rok do 30.6.

Čl. 7
Orgány sdružení

1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby
a) schválila případné změny stanov,
b) zvolila na jednoleté funkční období nejméně tříčlenný výbor sdružení, případně tento výbor odvolala
c) schválila zprávu o činnosti sdružení a zprávu o hospodaření za předcházející období
d) určila koncepci činnosti sdružení na další období
e) stanovila výši členských příspěvků
f) schválila rozpočet sdružení na příští období
g) zvolila čestné členy sdružení
h) rozhodla o zániku sdružení
2. Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá výbor sdružení náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
3. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů, 1 člen má 1 hlas.
4. Činnost sdružení mezi členskými schůzemi řídí výbor, který si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka.
5. Jménem sdružení samostatně jednají předseda a místopředseda a další člen písemně pověřený předsedou nebo místopředsedou.

Čl. 8
Hospodaření sdružení

1. Sdružení hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti sdružení, řádně podložené účetními doklady.
2. S výsledky hospodaření seznamuje výbor členy sdružení na každé členské schůzi.
3. V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě
s příbuzným předmětem činnosti, tj. ochrana přírody a krajiny.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi zakládajících členů dne 4.2.2013. Účinnosti nabývají dnem registrace sdružení u Ministerstva vnitra ČR.
 
Registrace stanov byla provedena dne 14.2. 2013

Přihláška ke stažení