Usnesení z členské schůze Brdy nad zlato,z.s. konané dne 18.3.2016

04.04.2016 17:29

Usnesení z náhradní  členské schůze Brdy nad zlato,z.s. konané dne 18.3.2016 od 17.15 hod. v salonku Hvožďanské hospody ve Hvožďanech
Členská schůze spolku Brdy nad zlato,z.s. po vyslechnutí zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2015, plánu činnosti na rok 2016, diskusi a připomínkách přijímá následující usnesení

I. Schvaluje:

1) Návrhovou a volební  komisi ve složení: ing. Jiří Převrátil, Pavel Šupka
2) Zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2015
3) Plán činnosti na rok 2016
4) Výši členského příspěvku – 100,- Kč a možnosti platby v hotovosti (u členů výkonného výboru, členů kontrolní komise nebo u pokladníka paní Petry Kmůchové) nebo převodem na bankovní účet:
číslo účtu: 264047187/0300
částka: 100,- Kč   
variabilní symbol: 2015
konstantní symbol: 0558
zpráva pro příjemce: příjmení a rok narození
Termín zaplacení: do 30.6.2016

5) Nové stanovy spolku Brdy nad zlato,z.s.

II.Volba členů výkonného výboru

1.Konigsmarková Štěpánka
2.Kmůchová Petra
3.Šefrna Jan

Volba členů kontrolní komise

1.Vošahlík Miloš - člen
2.Reš František - člen
3.Krejčí Tomáš - předseda

III.Ukládá:

a) výkonnému výboru spolku
1) Zabezpečit pravidelnou činnost spolku tak, aby byly splněny úkoly stanovené dnešní členské schůze, obsažené ve schválených dokumentech.
2) Vyhodnotit diskuzi z členské schůze včetně připomínek a náměty zapracovat do plánu činnosti.
3) Zaslání odsouhlasených stanov do Spolkového rejstříku
b) všem členům o.s.
1) Aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolů stanovených v plánu činnosti na rok 2016.
2) Podílet se na aktivitách spolku Brdy nad zlato,z.s., popř. ostatních spolků.

-pro 17 -proti 0 -zdržel se 0

Ve Hvožďnech 18.3.2016

Důležité upozornění:
Podle nových schválených stanov upozorňujeme na čl. 6 Zánik členství

Čl. 6 

Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále nezaplacením členských příspěvků spolku na daný rok do 30.6..

Děkujeme Vám za to, že podporujete náš spolek, a že se účastníte akcí, pořádaných nebo spolupořádaných naším spolkem.