Členská schůze občanského sdružení Brdy nad zlato, 27.3.2015 v 17.00 hod. v salonku Hvožďanské hospody ve Hvožďanech

13.03.2015 08:33

P O Z V Á N K A

 

na členskou schůzi občanského sdružení Brdy nad zlato, která se koná

 

v pátek 27.3.2015 v 17.00 hod. (prezence od 16.45 hod.)

 

v salonku Hvožďanské hospody ve Hvožďanech

 

Program jednání:

 

 1.    Zahájení

 2.    Volba návrhové a volební komise

 3.    Schválení programu

 4.    Zpráva výboru sdružení o činnosti za rok 2014

 5.    Zpráva o hospodaření za rok 2014

 6.    Plán činnosti na rok 2015

 7.    Členské příspěvky

 8.    Úprava názvu občanského sdružení dle nového zákona platného od 1.1.2014

 9.    Návrh a volba členů výboru na rok 2015

11.   Diskuze

12.   Usnesení

13.   Závěr

 

V případě, že se nesejde nadpoloviční většina všech členů (dle čl. 7 odstavce 2. stanov občanského sdružení Brdy nad zlato), bude se konat náhradní členská schůze téhož

dne 27.3.2015 v 17.30 hod. v salonku Hvožďanské hospody ve Hvožďanech. Body programu zůstávají stejné.

 

Těšíme se na Vaši účast.

 

 

                                                                                                 Jan Šefrna

                                                                       předseda občanského sdružení Brdy nad zlato

 

 

Usnesení z členské schůze občanského sdružení Brdy nad zlato

konané dne 27.3.2015 od 17.30 hod. v salonku Hvožďanské hospody ve Hvožďanech            

   Členská schůze občanského sdružení Brdy nad zlato po vyslechnutí zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2014, plánu činnosti na rok 2015, diskusi a připomínkách přijímá následující usnesení

 1. Schvaluje:  

              1) Návrhovou a volební  komisi ve složení: Marie Neuwirthová, Helena Krejčíková

              2) Zprávu o činnosti a hospodaření o.s. za rok 2014

              3) Plán činnosti o.s. na rok 2015

             4) Výši členského příspěvku – 100,- Kč a možnosti platby v hotovosti

                 nebo převodem na bankovní účet:

                 číslo účtu:                  264047187/0300

                 částka:                       100,- Kč  

                 variabilní symbol:     2015

                 konstantní symbol:    0558

                 zpráva pro příjemce:  příjmení a rok narození

                 Termín zaplacení: do 30.6.2015

 

5) Změna občanského sdružení Brdy nad zlato  na Brdy nad zlato, z.s.  

     

 1. Volba členů výboru
 1. Konigsmarková Štěpka
 2. Kmůchová Petra                            
 3. Vošahlík Miloš                               
 4. Reš František                       
 5. Ing. Převrátil Jiří                             
 6. Šefrna Jan                                        
 7. Krejčí Tomáš                    
 1. Ukládá:
 1. výboru o.s.
 1. Zabezpečit pravidelnou činnost o.s.  tak, aby byly splněny úkoly stanovené dnešní členské  schůze, obsažené ve schválených dokumentech.

2) Vyhodnotit diskuzi z členské schůze včetně připomínek a náměty zapracovat do plánu činnosti.

       5) Zajistit změnu stanov dle novely občanského zákoníku platné od 1.1.2014.

                                                  

 1.  všem členům o.s.

1)    Aktivně  se podílet na plnění jednotlivých úkolů stanovených v plánu činnosti na rok  2015.

2)    Podílet  se na aktivitách spolku Brdy nad zlato, popř. ostatních spolků

        

        23-pro           0-proti   0 -zdržel se 

 Ve Hvožďnech 27.3.2015   

za správnost: Kmůchová Petra

 

Zápis z výborové schůze

BRDY NAD ZLATO,z.s.

Vacíkov 65, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem, IČ 01414771

Dne 27. března 2015 proběhla v salonku Hvožďanské hospody ve Hvožďanech od 18.30 hod. výborová schůze spolku, kterou svolal současný předseda sdružení Jan Šefrna. Přítomni byly nově zvolení členové výboru a to: František Reš, Tomáš Krejčí, Jiří Převrátil, Štěpánka Konigsmarková, Petra Kmůchová

Program jednání:      

 • 1)   Prezence              
 • 2)   Návrh a volba předsedy sdružení
 • 3)   Návrh a volba místopředsedy sdružení
 • 4)   Návrh a volba pokladníka sdružení
 • 5)    Usnesení

 

Add1)

Vedením schůze byl pověřen Jan Šefrna. Po přivítání byla provedena presence - viz. presenční listina.

 

Add2)

Jako předseda sdružení byl navržen Jan Šefrna.

 

Pro hlasovalo:   6 členů         Proti hlasovalo:  0  členů       Zdrželo se:  0   členů

 

Add3)

Jako místopředseda sdružení byla navržena Štěpánka Konigsmarková

 

Pro hlasovalo: 6  členů         Proti hlasovalo: 0   členů       Zdrželo se:  0   členů

 

Add4)

Jako pokladník sdružení byla navržena  Petra Kmůchová.

 

Pro hlasovalo:  6  členů         Proti hlasovalo: 0   členů       Zdrželo se:   0   členů

 

Add5)

Usnesení:                   

 1. Přítomní členové výboru   „BRDY NAD  ZLATO ,z.s. zvolili předsedu, místopředsedu a pokladníka spolku v navrhovaném složení na jednoleté funkční období.

Zápis vyhotovil: Petra Kmůchová    

Zápis ověřil:    František Reš 

                        Tomáš Krejčí                                                

Ve Hvožďanech dne 27.3.2015

Příloha: Presenční listina ze dne 27.3.2015